Leerlingenzorg


(Speciale) Leerlingenzorg
De (speciale) leerlingenzorg is zo georganiseerd dat er binnen de ASVO optimaal gewerkt wordt aan Passend Onderwijs (PO). Soms is leren en ontwikkelen immers niet zo vanzelfsprekend als het lijkt; dan heeft een leerling (tijdelijk) extra begeleiding of ondersteuning nodig naast het basisaanbod. Daarvoor heeft de ASVO een team van specialisten in huis: het zorgteam, bestaande uit, een:
 • zorgcoördinator (ZC)
 • intern begeleider (IB)
 • remedial teacher (RT)
 • taal- & dyslexiespecialist
 • orthopedagoog
 • pedagoog
Op afroep kunnen daarbij aanschuiven:
 • de Ouder-Kind-Adviseur (OKA)
 • de schoolarts en/of -verpleegkundige
 • Adviseur Passend Onderwijs (APO)
 • de leerplichtambtenaar
 • de wijkagent
 • een (externe) specialist gerelateerd aan een specifieke casus
 
De ASVO wil graag dat haar leerlingen een continue ontwikkelingsproces doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Het doel hierbij is dat iedere leerling wordt gestimuleerd om het niveau te bereiken dat in overeenstemming is met zijn of haar talenten. Om dit te bereiken wordt er in de groepen gedifferentieerd, zowel in het onderwijsaanbod als ook in de pedagogische benadering, door leerkrachten en het zorgteam.
 
Op de ASVO gaan we binnen de leerlingenzorg uit van de preventieve weg; hierbij streven we leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium adequate ondersteuning en begeleiding te geven opdat problemen en leerachterstanden worden voorkomen. Hierdoor verwijst de ASVO nauwelijks extern, hoewel dit soms onvermijdelijk is.
 
Zorgcoördinatie
De zorgcoördinator bespreekt met de leerkrachten van tijd tot tijd alle leerlingen (groepsbespreking). Hierdoor is er zicht op wat leerlingen nodig hebben en waar zij staan. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanmelden van een leerling bij het zorgteam. Dit kan alleen als de eerste fases van begeleiding en het geven van ondersteuning door de leerkracht in de klas zijn doorlopen.
De leerling zal daarna besproken worden in het zorgteam, waar bekeken wordt welke weg er bewandeld zal worden en welke persoon van het zorgteam de casus het meest passend kan begeleiden in samenwerking met de leerkracht zal oppakken om zo een 'passend onderwijsarrangement' initiëren. De zorgcoördinator is hierbij de initiator en behoud de 'helikopterview' en zal hierbij ouders in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrekken.
 
De ASVO heeft mogelijkheden en kennis op het gebied van:
 • reken- lees en spellingsproblematiek
 • dyslexie
 • dyscalculie
 • vragen op het gebied van intelligentie
 • emotionele problematiek
 • sociale problematiek
 • auditieve problematiek
 • visuele problematiek
 • vragen op het gebied binnen van AD(H)D, ASS en/of  hechtingsproblematiek
 
Het zorgteam komt eens in de zes weken bijeen om leerlingen binnen de speciale leerlingenzorg te bespreken en de voortgang te monitoren.
 
De zorgcoördinator van de school is Eric Lieverst via de mail bereikbaar via e.lieverst@asvo.nl.
U kunt hem vinden op de 3e verdieping, in de orthotheek.
 

 

Powered by BasisOnline